رشد بیش از ۲۲ درصدی اعتبارات عمرانی فارس در بودجه۱۴۰۱

رشد بیش از 22 درصدی اعتبارات عمرانی فارس در بودجه1401

دکستر ، احمدعلــى افــکارى به تبییــن لایحــه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و با اشــاره به اعتبارات عمرانى گفــت: اعتبارات مصوب براى استان فارس ۷ هزار میلیارد تومان که ۸.۲۲ درصد رشد داشته است.

وى در عین حال اظهار داشــت: تدوین رشد ۸درصدى در تولید ناخالص داخلى اســتان فارس در بودجه ۱۴۰۱، یکى از اهدافى اســت که دنبال مى شــود که امید است تا پایان بهمن ماه این رشد محقق شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان فارس با بیــان ویژگىهــاى لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفــت: ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در ســطح کشــور براى تحقق رشــد اقتصادى در نظر گرفته شــده و تکالیفى براى وزارتخانه‌ها و اســتان‌ها در این باره تعریف شــده و یکى از اقدامات مهمى که براى استان‌ها دیده شده تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت است که براى ۳۱ استان پیش بینى شده که این صندوق در جهت تقویت عدالت و تولید در استان‌ها اســت که منابع مختلفــى براى آن در نظر گرفته شده است.

افکارى افزود: بین استان‌ها براى تقویت کردن صندوق عدالت و پیشــرفت، ۷۰هزار میلیارد تومان توزیع می شود که به طور میانگین بیش از ۲ هزار میلیارد تومان سهم هر استان است و این مبلغ از منابع مختلف تامین مى شود.

وى با بیان اینکه یکى از منابع، یارانه هاســت کــه براى گســترش تولیــد و پروژه هــاى عمرانى استفاده مى شــود، تصریح کرد: منبع دیگر، حقوق مالکانه معادن است که همه ساله اخذ مى شود که در ســال هاى گذشته و سال جارى باید ۱۵ درصد به استان برمى گشــت اما در لایحه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شــده که کل وجوهى کــه از این منبع اخذ مى شود به استان‌ها بازگردد.

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان فارس در ادامه ســخنانش، مازاد درآمد استان را منبع سوم صندوق عدالت و پیشرفت عنوان کرد و اظهار داشــت: منبع درآمدى دیگر، فروش اموال مازاد منقول و غیرمنقول دســتگاه هاى اجرایى اســتان است که براى فــارس ۸۰۰ میلیــارد تومان تکلیف شــده که از فروش اموال مازاد به صندوق عدالت و پیشرفت واریز کند.

افــکارى با تاکید بر اینکه همــه منابع این صندوق باید صــرف تولید و افزایش ســرمایه گذارى در اســتان شــود، تصریح کرد: این موضوع، کمک بسیار خوبى براى استان‌ها خواهد بود.  

وى در بخــش دیگــرى از ســخنانش، افزایــش اختیارات ســازمان هاى مدیریت و برنامه ریزى اســتان ها را یکى دیگر از ویژگى‌هاى اصلى لایحه بودجه ســال ۱۴۰۱ برشمرد و گفت: از دیگر ویژگى هاى لایحه بودجه این اســت که ســعى کرده منابع بودجــه درآمدى را به تلاش و فعالیت مسئولان مرتبط مربوط کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان فارس همچنین درباره رشــد و افزایش حقوق در بودجه جدید عنوان کرد: حقوق بین ۵ تا ۲۹ درصد در سطوح مختلف درآمدى رشد متفاوتى دارد که این میزان رشد، با سطح حقوق افراد متفاوت است.

افــکارى با بیان اینکه اعتبارات هزینه اى در ســال آینده ۵ درصد در کل کشــور رشد مى کند، گفت: البته تــلاش دولت بــر این بوده کــه با افزایش حقوق ســایر هزینه ها زیاد نشــود که بر این مبنا به جز حقوق، ســایر هزینه ها ۱۵ درصد کاهش پیدا مىکند. وى بــا بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ براى حمایت از خانواده و جوانى مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان دیده شده است، افزود: همچنین براى حمایت از تولید و واحدهاى آســیب دیده از کرونــا ۵ درصد از مالیــات این واحدها کاهش داده شده است.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزى اســتان فارس در پاســخ به این ســئوال که چقدر از این اهداف محقق مى شــود، عنــوان کرد: برنامــه بودجه پیشبینى اســت اما اینکه چقدر محقق مىشــود بستگى به ابزارها و عملکردها دارد

وى از تفویــض اختیــار بــه اســتان ها بــه عنوان یکــى دیگــر از امتیازات لایحه بودجــه ۱۴۰۱ نام برد و خاطر نشــان ســاخت: این موضــوع در طرح هاى ملى با ویژگى هاى استانى بیشتر ملموس بوده که بر این اساس طرح هاى ملى با ویژگى اســتانى ۴۰۷ پروژه با ۳/۶ هزار میلیارد تومان اســت که از این میان ۳۳ طرح متعلق به استان فارس با ۷۰۱ میلیارد تومان اعتبار است.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزى اســتان فارس، ســهم درآمدى اســتان فــارس را ۹ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این ســهم اســتان از منابع درآمدى اســت یعنى درآمدى که باید وصول شود و نســبت به بودجه ۱۴۰۰ رشــد ۶۸ درصدى داشته که میانگین این رشد در کشور حدود ۶۶ درصد است. افکارى در پاسخ به این سئوال که این درآمد از چه طریق باید کسب شــود، افزود: در کشور ما فرار مالیاتى زیاد اســت و بسیارى از مشــاغل یا موارد وجود دارد که باید مشــمول مالیات شود از جمله خودروهاى لوکس و خانه هایى که توســط انبوه سازان احداث مى شود و در ۳ سال اول به فروش مى رود.

وى با اشاره به اعتبارات عمرانى نیز افزود: اعتبارات مصوب براى استان فارس ۷ هزار میلیارد تومان که۸/۲۲ درصد رشــد داشته است در حالى که این رقم در بودجه ۱۴۰۰ ،۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

منبع : ایلنا

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار اقتصادی و عمرانی

تشدید برخورد با خودروهای آلاینده

تشدید برخورد با خودروهای آلاینده/ لزوم انتقال نمایشگاه ها به محل شهرآفتاب

تشدید برخورد با خودروهای آلاینده : لزوم انتقال نمایشگاه های پرمخاطب به مجموعه شهرآفتاب و تشدید برخورد با خودروها و... read more

ارز ۴۲۰۰ باعث افزیش تورم شد؟

ارز ۴۲۰۰ باعث افزیش تورم شد؟

بنا بر اعتقاد برخی کارشناسان حوزه اقتصاد، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر، یکی از مهمترین آثار توزیع... read more

رشد بیش از 22 درصدی اعتبارات عمرانی فارس در بودجه1401

رشد بیش از ۲۲ درصدی اعتبارات عمرانی فارس در بودجه۱۴۰۱

دکستر ، احمدعلــى افــکارى به تبییــن لایحــه بودجه 1401 پرداخت و با اشــاره به اعتبارات عمرانى گفــت: اعتبارات مصوب براى... read more

قیمت جهانی نفت امروز 4 دی 1400

قیمت جهانی نفت امروز ۴ دی ۱۴۰۰

دکستر: در معاملات قبل از تعطیلات کریسمس در روز جمعه قیمت نفت برنت شاهد کاهش بود و روند افزایشی سه جلسه گذشته... read more

هدف ما واگذاری پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران بومی است

هدف ما واگذاری پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران بومی است

دکستر، علی محمد زنگانه ظهر چهارشنبه در جلسه با انجمن پیمانکاران ساختمانی استان با حضور نمایندگان مردم گلستان در مجلس... read more

چرا ساخت‌وسازها در کشور کیفیت ندارد؟

چرا ساخت‌وسازها در کشور کیفیت ندارد؟

دکستر، مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن با حضور در برنامه "گفتگوی 18:30" شبکه خبر درباره معیارهای سنجش کیفیت ساختمان در ایران و... read more

مصوبه جدید شورای عالی مسکن برای جوانان مجرد

مصوبه جدید شورای عالی مسکن برای جوانان مجرد

دکستر: رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته با اعلام اینکه... read more

پیش بینی رشد ۷۸ درصدی درآمدهای آذربایجان‌شرقی در سال آینده

پیش بینی رشد ۷۸ درصدی درآمدهای آذربایجان‌شرقی در سال آینده

دکستر : داود بهبودی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی از رشد ۲۲ درصدی اعتبارات عمرانی و تفویض اختیارات... read more